Ochrona Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie jest Pani Paulina Jochacy
 
Kontakt z IOD: iod@cuw.goleszow.pl
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W GOLESZOWIE 

ul. Cieszyńska 25, 43-440 Goleszów, 

Tel.: 33-479-05-21 

E-mail: sekretariat@gok.goleszow.pl 

OSOBY KORESPONDUJĄCE
Administrator Twoich danychGminny Ośrodek Kultury w Goleszowie,
reprezentowany przez Dyrektora.
Ul. Cieszyńska 25, 43-440 Goleszów
E-mail: sekretariat@gok.goleszow.pl
Inspektor Ochrony DanychWe wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:

iod@cuw.goleszow.pl
Cele przetwarzaniaPodstawa prawnaRetencja 
Rejestracja korespondencji oraz udzielanie odpowiedziArt. 6 ust. 1 lit. e) RODO – polega na wywiązywaniu się na odpowiadania na pisma, dbanie o jakość współpracy
z kontrahentami i innymi stronami zainteresowanymi.
5 lat
Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniamiArt. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.5 lat od zakończenia współpracy, której dot. korespondencja
Odbiorcy danych• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia

• Dostawca usług pocztowych
Przysługujące Ci prawa• Prawo żądania dostępu do danych

• Prawo żądania sprostowania danych

• Prawo żądania usunięcia danych

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

•Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa
Obowiązek podania danychPodanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu rejestracji korespondencji. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe załatwienie sprawy, której dotyczy korespondencja.
OSOBY SKŁADAJĄCE CV (KANDYDACI DO PRACY)
Administrator Twoich danychGminny Ośrodek Kultury w Goleszowie,
reprezentowany przez Dyrektora.
Ul. Cieszyńska 25, 43-440 Goleszów
E-mail: sekretariat@gok.goleszow.pl
Inspektor Ochrony DanychWe wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:

iod@cuw.goleszow.pl
Cele przetwarzaniaPodstawa prawnaRetencja 
Przeprowadzenie procesu rekrutacji • W zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu Pracy art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
• Inne dobrowolnie podane dane na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych.
• Jeżeli w dokumentach zawarte będą dane,
o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Twoja odrębna zgoda na ich przetwarzanie.
W przypadku gdy dane będą zbędne, zostaną zanonimizowane.
3 miesiące
Wykorzystanie aplikacji
w przyszłych procesach rekrutacji
w przypadku wyrażenia zgody
Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych.12 miesięcy lub do czasu wycofania zgody
Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniamiArt. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku
z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
6 miesięcy
Odbiorcy danych• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
Przysługujące Ci prawa• Prawo żądania dostępu do danych

• Prawo żądania sprostowania danych

• Prawo żądania usunięcia danych

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
Informacja o możliwości wycofania zgodyW przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Obowiązek podania danychPodanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym
z art. 22 § 1 KP jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne.
PRACOWNICY
Administrator Twoich danychGminny Ośrodek Kultury w Goleszowie,
reprezentowany przez Dyrektora.
Ul. Cieszyńska 25, 43-440 Goleszów
E-mail:  sekretariat@gok.goleszow.pl
Inspektor Ochrony DanychWe wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:

iod@cuw.goleszow.pl
Cele przetwarzaniaPodstawa prawnaRetencja 
Zawarcie oraz realizacja umowy
o pracę
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.50 lat / 10 lat
w zależności
od daty zatrudnienia
Wykonanie obowiązków prawnych ciążących na pracodawcy,
m.in. obsługa kadrowo-płacowa, BHP, prowadzenie akt osobowych, ewidencji czasu pracy, kierowanie na badania lekarskie.
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.50 lat / 10 lat
w zależności
od zatrudnienia
Szkolenia podnoszące kwalifikacjeArt. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.50 lat / 10 lat
w zależności
od daty zatrudnienia lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
Publikacja Twojego wizerunku 
w przypadku, gdy wyrazisz na to zgodę
Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych.Do czasu wycofania zgody
Archiwizacja danychArt. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.
50 lat / 10 lat
w zależności
od daty zatrudnienia
Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniamiArt. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3 lata
Odbiorcy danych• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia

• ZUS, ul. Bielska 29, Cieszyn

• Urząd Skarbowy, ul. I. Kraszewskiego 4, Cieszyn • Medycyna Pracy, BHP

• Firmy szkoleniowe

• Firmy ubezpieczeniowe
Przysługujące Ci prawa• Prawo żądania dostępu do danych

• Prawo żądania sprostowania danych

• Prawo żądania usunięcia danych

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
Informacja o możliwości wycofania zgodyW przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Obowiązek podania danychPodanie danych wynikających z Kodeksu Pracy jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
ZLECENIOBIORCY
Administrator Twoich danychGminny Ośrodek Kultury w Goleszowie,
reprezentowany przez Dyrektora.
Ul. Cieszyńska 25, 43-440 Goleszów
E-mail:  sekretariat@gok.goleszow.pl
Inspektor Ochrony DanychWe wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:
iod@cuw.goleszow.pl
Cele przetwarzaniaPodstawa prawnaRetencja 
Zawarcie oraz realizacja umowy
cywilnoprawnej
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.Do momentu zakończenia umowy
Wykonanie obowiązków prawnych ciążących na administratorze Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, m.in. zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.10 lat od zakończenia współpracy
Prowadzenie dokumentacji
księgowo-podatkowej
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.5 lat od zakończenia umowy
Archiwizacja danychArt. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.
5 lat od zakończenia umowy
Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniamiArt. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
5 lat od zakończenia umowy
Odbiorcy danych
Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia

ZUS, ul. Bielska 29, Cieszyn

Urząd Skarbowy, ul. Kraszewskiego 4, Cieszyn

Przysługujące Ci prawa• Prawo żądania dostępu do danych

• Prawo żądania sprostowania danych

• Prawo żądania usunięcia danych

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
Obowiązek podania danychPodanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA
Administrator Twoich danychGminny Ośrodek Kultury w Goleszowie,
reprezentowany przez Dyrektora.
Ul. Cieszyńska 25, 43-440 Goleszów
E-mail: sekretariat@gok.goleszow.pl
Inspektor Ochrony DanychWe wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:

iod@cuw.goleszow.pl
Cele przetwarzaniaPodstawa prawnaRetencja 
Realizacja zadań związanych
z działalnością kulturalną
Art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym.
Do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu
Promocja działalności kulturalnej w formie publikacji dokumentacji fotograficznej z wydarzeń organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym FacebookArt. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na publikację wizerunku (w przypadku zdjęć pozowanych)Do czasu wycofania zgody

Art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (zdjęcia ogółu osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie).
Do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu
Organizacja konkursów związanych z działalnością kulturalnąArt. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym.
Do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniamiArt. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
6 lat
Odbiorcy danychPodmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
Przysługujące Ci prawa• Prawo żądania dostępu do danych

• Prawo żądania sprostowania danych

• Prawo żądania usunięcia danych

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
Informacja o możliwości wycofania zgodyW przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Obowiązek podania danychPodanie danych jest niezbędne, aby wziąć udział w konkursach / wydarzeniach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury
w Goleszowie.
ZLECENIOBIORCY
Administrator Twoich danychGminny Ośrodek Kultury w Goleszowie,
reprezentowany przez Dyrektora.
Ul. Cieszyńska 25, 43-440 Goleszów
E-mail: sekretariat@gok.goleszow.pl
Inspektor Ochrony DanychWe wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:

iod@cuw.goleszow.pl
Cele przetwarzaniaPodstawa prawnaRetencja 
Zawarcie oraz realizacja umowy cywilnoprawnejArt. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.Do momentu zakończenia umowy
Wykonanie obowiązków prawnych ciążących na pracodawcy m.in. zgłoszenia do ubezpieczeń społecznychArt. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.10 lat od zakończenia współpracy
Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowejArt. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.5 lat od zakończenia roku
Archiwizacja danychArt. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5 lat od zakończenia roku
Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniamiArt. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw.
z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
5 lat od zakończenia roku
Odbiorcy danych• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia

• ZUS, ul. Bielska 29, Cieszyn

• Urząd Skarbowy, ul. I. Kraszewskiego 4, Cieszyn

• Firmy szkoleniowe
Przysługujące Ci prawa• Prawo żądania dostępu do danych

• Prawo żądania sprostowania danych

• Prawo żądania usunięcia danych

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
Obowiązek podania danychPodanie danych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
KONTRAHENCI
Administrator Twoich danychGminny Ośrodek Kultury w Goleszowie,
reprezentowany przez Dyrektora.
Ul. Cieszyńska 25, 43-440 Goleszów
E-mail: sekretariat@gok.goleszow.pl
Inspektor Ochrony DanychWe wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:

iod@cuw.goleszow.pl
Cele przetwarzaniaPodstawa prawnaRetencja 
Zawarcie i wykonanie umowy kupnaPrzetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.Do momentu rozwiązania umowy
Składanie skarg i wnioskówPrzetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) – polegające na dbaniu o jakość dostaw.12 miesięcy od czasu złożenia skargi
Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowejWypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 6 lat
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniamiArt. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw.
z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Odbiorcy danych• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia

• Organ prowadzący: Gmina Goleszów
Przysługujące Ci prawa• Prawo żądania dostępu do danych

• Prawo żądania sprostowania danych

• Prawo żądania usunięcia danych

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
Obowiązek podania danychPodanie przez Ciebie danych jest niezbędne do zawarcia umowy oraz jej realizacji.
PRACOWNICY REPREZENTUJĄCY KONTRAHENTÓW
Administrator Twoich danychGminny Ośrodek Kultury w Goleszowie,
reprezentowany przez Dyrektora.
Ul. Cieszyńska 25, 43-440 Goleszów
E-mail: sekretariat@gok.goleszow.pl
Inspektor Ochrony DanychWe wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:

iod@cuw.goleszow.pl
Cele przetwarzaniaPodstawa prawnaRetencja 
Wykonywanie działań zmierzających do zawarcia umowy
Wykonywanie działań koniecznych
do zawarcia umowy
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) – polegające na dbaniu o jakość dostaw.Do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu
Prowadzenie dokumentacji
księgowo-podatkowej
Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.5 lat od zakończenia roku
Zgłaszanie reklamacji, ewentualnych skarg czy wniosków dot. współpracyPrzetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) – polegająca na dbaniu o jakość dostaw.12 miesięcy od zgłoszenia
Dochodzenie roszczeń
i obrona przed roszczeniami
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.5 lat od zakończenia roku
Odbiorcy danych• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
Przysługujące Ci prawa• Prawo żądania dostępu do danych

• Prawo żądania sprostowania danych

• Prawo żądania usunięcia danych

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
Źródło danychDane pozyskane zostały od Pani/Pana pracodawcy w celu realizacji zawartych umów.
ZAPYTANIA OFERTOWE
Administrator Twoich danychGminny Ośrodek Kultury w Goleszowie,
reprezentowany przez Dyrektora.
Ul. Cieszyńska 25, 43-440 Goleszów
E-mail: sekretariat@gok.goleszow.pl
Inspektor Ochrony DanychWe wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:

iod@cuw.goleszow.pl
Cele przetwarzaniaPodstawa prawnaRetencja 
Przyjęcie i rozpatrzenie ofertyArt. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Do czasu wyboru najkorzystniejszej oferty
Archiwizacja danychArt. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze w związku
z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5 lat od zakończenia roku
Dochodzenie roszczeń
i obrony przed roszczeniami
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
5 lat od zakończenia roku
Odbiorcy danych• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
Przysługujące Ci prawa• Prawo żądania dostępu do danych

• Prawo żądania sprostowania danych

• Prawo żądania usunięcia danych

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki, 2 00-193 Warszawa 
Obowiązek podania danychPodanie przez Ciebie danych jest niezbędne do zawarcia umowy oraz jej realizacji.
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Administrator Twoich danychGminny Ośrodek Kultury w Goleszowie,
reprezentowany przez Dyrektora.
Ul. Cieszyńska 25, 43-440 Goleszów
E-mail: sekretariat@gok.goleszow.pl
Inspektor Ochrony DanychWe wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:

iod@cuw.goleszow.pl
Cele przetwarzaniaPodstawa prawnaRetencja 
Przeprowadzenie postępowania
i udzielenie zamówienia
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych.
Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od zakończenia roku kalendarzowego,
w którym Umowa została wykonana lub postępowanie
o udzielenie Zamówienia zostało zakończone bez zawarcia umowy.
Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowejArt. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
5 lat od zakończenia roku
Realizacja umowy z wybranym wykonawcąArt. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której dane dotyczą przez okres trwania umowy.5 lat od zakończenia umowy
Archiwizacja danychArt. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.
5 lat od zakończenia roku
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniamiArt. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.5 lat od zakończenia roku
Odbiorcy danych• osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „Ustawa PZP”; Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych
z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (tzw. danych wrażliwych / szczególnej kategorii danych);

• podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
Przysługujące Ci prawa
• Prawo żądania dostępu do danych (w przypadku, gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu zgodnie z art. 8a ustawy PZP).


• Prawo żądania sprostowania danych (zgodnie z art. 8a ust. 3 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników zgodnie z art. 97 ust. 1b ustawy PZP).


• Prawo żądania usunięcia danych

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Obowiązek podania danychPodanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanych z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
PRZECHOWYWANIE DANYCH (ARCHIWUM)
Administrator Twoich danychGminny Ośrodek Kultury w Goleszowie,
reprezentowany przez Dyrektora.
Ul. Cieszyńska 25, 43-440 Goleszów
E-mail: sekretariat@gok.goleszow.pl
Inspektor Ochrony DanychWe wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:

iod@cuw.goleszow.pl
Cele przetwarzaniaPodstawa prawnaRetencja 
Archiwizacja danych zgodnie
z obowiązującymi przepisami
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
W zależności od kategorii sprawy
Realizacja wniosku Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.5 lat od zakończenia roku
Odbiorcy danych• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia • Archiwum Państwowe 
Przysługujące Ci prawa• Prawo żądania dostępu do danych – wykonanie obowiązku, następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych (art. 22b ust. 3 ustawy
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).

• Prawo żądania sprostowania danych ograniczone
w stosowaniu w zw. z art. 22b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
tzn., administrator przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne.

• Prawo żądania usunięcia danych

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania ograniczone
w stosowaniu w zw. z art. 22b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
tzn. nie ma zastosowania art. 18 RODO lit. a) oraz b) RODO w związku
z przetwarzaniem danych w archiwum.

•  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
Obowiązek podania danychPodanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa.
WNIOSEK O DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Administrator Twoich danychGminny Ośrodek Kultury w Goleszowie,
reprezentowany przez Dyrektora.
Ul. Cieszyńska 25, 43-440 Goleszów
E-mail: sekretariat@gok.goleszow.pl
Inspektor Ochrony DanychWe wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:

iod@cuw.goleszow.pl
Cele przetwarzaniaPodstawa prawnaRetencja 
Rozpatrzenie wniosku o dostęp do informacji publicznej

Udostępnienie informacji publicznej lub wydanie decyzji odmownej
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z Ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.
Do momentu rozpatrzenia wniosku

Do momentu udostępnienia lub wydania decyzji
Odwołanie od decyzji Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z Ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r., art. 127.Do momentu zakończenia procesu odwoławczego
Archiwizacja danychArt. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.Minimum 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego (kat. archiwalna BE5) po upływie określonego dla tej dokumentacji okresu przechowywania podlega ekspertyzie ze względu na jej charakter, treść i znaczenie przez archiwum państwowe
Odbiorcy danych• Archiwum Państwowe

• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
Przysługujące Ci prawa• Prawo żądania dostępu do danych

• Prawo żądania sprostowania danych

• Prawo żądania usunięcia danych

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
Obowiązek podania danychPodanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji publicznej.
MONITORING
Administrator systemu monitoringuGminny Ośrodek Kultury w Goleszowie,
reprezentowany przez Dyrektora.
Ul. Cieszyńska 25, 43-440 Goleszów
E-mail: sekretariat@gok.goleszow.pl
Inspektor Ochrony DanychWe wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:

iod@cuw.goleszow.pl
Cele przetwarzania (wizerunek)Podstawa prawnaRetencja 
Ochrona obiektu i mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w GoleszowieArt. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
15 dni
lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania,
w którym nagranie stanowi dowód
Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniamiArt. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.6 lat 
• Dostawca usług pocztowych
Przysługujące Ci prawa• Prawo żądania dostępu do danych

• Prawo żądania usunięcia danych

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa

Więcej informacji na temat monitoringu wizyjnego jest dostępne
w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie